VÅRA FÖRSKOLOR

Martingården har tre waldorfförskolor, två i Farsta strands närområde:
Solglimten på Högerudsbacken 51 och Solbacka på Nordmarksvägen 6 C.
I Hökarängen finns Solrosen på Munstycksvägen 18.

SOLGLIMTEN

SOLBACKA

SOLROSEN

Waldorfpedagogik för de yngsta
Förskolepedagogiken vid Martingårdens förskolor bygger på idéer och erfarenheter ur waldorfpedagogiken rörande barnets utveckling och lärande. Pedagogiken utgår från en helhetssyn på barnets livsmiljö, sociala sammanhang, dess individuella utveckling och lärande. Därför läggs stor omsorg på förskolans pedagogiska miljö med naturliga material, noggrant utvalda saker att leka med, samt maten vi äter. Barnets utveckling och lärande stimuleras både genom den egna fria leken samt genom organiserade aktiviteter och samlingar. I den fria leken kan barnet upptäcka och lära sig om naturen, om det sociala samspelet med sina kamrater och om sig själv.

Förskolans mål och värdegrund i läroplanen ges i Martingårdarnas waldorfförskolor en helhet. Målsättningen är att varje barn ska kunna bli sett och bli accepterat samtidigt som de lär sig att se och acceptera sina kamrater. För att skapa en helhetssyn på barnets utveckling och förskolevistelse är ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet en central angelägenhet för oss på Martingården.

Dagsrytm och årsrytm
Varje dag på förskolan har en given rytm med växlingar mellan olika aktiviteter, samlingar, mat, utevistelse och vila. En tydlig dagsrytm ger trygghet och förutsägbarhet inför pedagogiska aktiviteter och möjlighet till vila för barnet. Barnet vet vad som skall ske och kan i lugn och ro vara i det som sker i stunden. Varje veckodag har fasta återkommande inslag som målning, eurytmi, modellering med bivax, bakning, osv. En dag i veckan är vi på utflykt.

Att uppmärksamma och delta i årsloppets och årstidernas växlingar är en självklar del av den pedagogiska verksamheten på Martingårdens förskolor. Årstidsfester och högtider är därför återkommande inslag i den pedagogiska verksamheten.  Genom att uppmärksamma och delta i årsloppets skiftningar i färger, ljus och mörker; värme och kyla, skapas medvetenhet om tiden och naturens skiftande liv för barnen. Årstidsväxlingarna ger olika stämningar och material till lekar och samlingar. Därigenom blir olika högtider sånger, verser och lekar under året är en viktig del av den rytmiska gestaltningen av den pedagogiska verksamheten vid Martingårdens waldorfförskolor.

Lärande genom lek
Genom leken erövrar barnet sin omgivande miljö, sin sociala omgivning och sig själv. Den ”fria leken” är ett begrepp inom waldorfpedagogiken som innebär att pedagogerna ger utrymme till barnen att självständigt gestalta egna aktiviteter och lärande i samspel med sin omgivande miljö och sina kamrater. I en sådan ”fri lek” befinner sig barnet i en skapande process. Fantasin och det sociala samspelet får ett fritt utrymme att utvecklas. Till den fria leken erbjuds därför barnen enkla saker av naturmaterial som kan förvandlas till det som fordras för ögonblicket. I leken lär sig barnet genom att öva och pröva gränser och möjligheter med dessa enkla material.  På detta sätt stimuleras och utvecklas barnens motorik, kroppsuppfattning, sociala samspel, språkliga förmåga, empati, uppfinnings- och idérikedom. Avsikten med den fria leken är att barnet ska ges de bästa möjligheterna till att utveckla sig själv genom reella erfarenheter av omgivningen och sina kamrater.

Utevistelse
Barnen är ute med pedagogerna två gånger varje dag. En gång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Utevistelsen ses som ett viktigt pedagogiskt inslag då den främjar och stärker hälsan samt ger rika möjligheter till grovmotoriskt övande.

Vila
Middagsvila ser vi som förutsättning för att barnet skall orka med en lång dag på förskolan. Dagarna kan vara både långa och fyllda av olika aktiviteter, vilket berättigar barnet en stunds vila per vardag. Vilan är den rast barnet får under dagen.

Barngrupper
Barngruppernas storlek varierar något från år till år. I småbarnsgrupperna (1-3 år) är det 4-5 barn och storbarnsgrupperna kan variera mellan allt från 5-12 barn. Tillsammans med en eller två pedagoger sätts barngrupperna samman efter barnens individuella behov.

Maten
På förskolorna serveras vegetarisk mat. De två förskolorna i Farsta strand har ett eget kök där maten bereds av kökspedagoger. Solrosen får sin mat från skolans kök. Varje dag tillagas omsorgsfullt komponerade måltider. Alla råvaror är biodynamiska/ekologiska och matsedeln planeras utifrån säsongens grönsaker och frukter

Titt-in-möten
Kom gärna och besök oss! Vi har återkommande titt-in-möten då du som är nyfiken på oss är välkommen att se våra lokaler och prata med oss.

Det går också att läsa här om förskolornas gemensamma föräldrainformation Martingården informerar, ett dokument som alla vårdnadshavare och köföräldrar får för att inhämta mer information och lättare kunna göra sig en uppfattning om våra verksamheter.

Kontakt

Mari Flanby, Rektor förskola
E-post: mari.flanby@martinskolan.se
Tel: 072-524 88 88

X