GRUNDSKOLA F-9

Martinskolans grundskola har idag cirka 350 elever i årskurserna f-9. Skolan har en waldorfpedagogisk inriktning med starkt fokus på en bred bildning utifrån waldorfskolans kompletterande läroplan ”En väg till frihet”. Eleverna läser såväl teoretiska som estetiska ämnen genom alla skolår. Vi lägger stor vikt vid att eleverna kan delta i normal klassundervisning, är studiemotiverade och uppskattar en bred utbildning där olika förmågor tas i anspråk. Ämnen som musik, hantverk och bild har stor betydelse. 

Undervisningen vid Martinskolans grundskola 

Undervisningen vid Martinskolan utgår från de didaktiska erfarenheter som samlats inom waldorfskolan både nationellt och internationellt. Klasserna hålls samlade och undervisningen organiseras årskursvis. I de lägre årkurserna ansvarar en klasslärare för den större delen av undervisningen i de flesta ämnen. Successivt kommer fler lärare med olika ämneskompetenser in i klassens undervisning.

Undervisningens innehåll gestaltas inom givna ämnes- och årskursteman. Dessa undervisningsteman ges ett stort utrymme under morgonlektionen som följer samma tema under två till fyra veckor. Upplägget kallas för periodundervisning och benämns i schemat som  ”morgonperiod”. Periodundervisningen innebär att eleverna fördjupar sig i ett ämne eller undervisningstema åt gången. En utförlig beskrivning av hur ämnes- och årskursteman organiseras och följer elevens utveckling och mognad återfinns i waldorfskolans läroplan En väg till Frihet (Waldorffederationen 2016).

Varje skoldag inleder klassen med en gemensam uppvärmning som kallas ”rytmisk upptakt”. Den rytmiska upptakten för de lägre årskurserna är uppbyggd av sånger, lekar, gemensam recitation av verser och flöjtspel. De äldre årskurserna inleder skoldagen med en kortare rytmisk upptakt med färre inslag.

En rytmiskt gestaltad skoldag och undervisning är en grundpelare i waldorfpedagogiken. En rytmisk gestaltning av skoldagen innebär bland annat en strävan efter att ge skoldagarnas och lektionernas upplägg en så likartad struktur som möjligt. I schemat innebär det att förlägga mer intellektuellt krävande undervisningsämnen tidigare på dagen och mer konst, rörelse och hantverk under den senare delen av skoldagen. Varje lektion har även ett upplägg med en rytmisk växling mellan olika aktiveter såsom att lyssna, samtala och att bearbeta genom att gestalta i bilder och skriva.

Klasslärarens nära kontakt med sin klass ger denne stora möjligheter att utifrån kännedom om sina elever läsa av och anpassa undervisningen. I flera internationella studier framkommer att elever i waldorfskolor oftare ger uttryck för en god relation med sin lärare och att undervisningen upplevs som intressant och stimulerande. Inom dessa områden utmärker sig ofta waldorfskolor med jämförelsevis mycket goda resultat i förhållande till andra skolformer.

En gemensam skolkultur karaktäriserar waldorfskolan och Martinskolan. En skolas kultur konstrueras av gemensamma normer och värderingar kring synen på det gemensamma livet i skolan samt kring kunskap, utveckling och lärande. Ett sätt som Martinskolan arbetar med det gemensamma livet i skolan är genom gestaltning av årets olika högtider. Advent, jul och påsk uppmärksammas gemensamt i skolan såväl som skördehögtiden Mikaeli och karnevalstiden i februari. En repertoar av för varje tillfälle karaktäristiska sånger, berättelser, lekar och verser är kärnan i det gemensamma firandet av högtider och årstidsfester.

En central idé i synen på kunskap och lärande är betydelsen av olika material, färger och former. Elevernas möte och handhavande med olika naturmaterial är inom waldorfskolan en väsentlig del av lärandet. Struktur, textur, elasticitet, flexibilitet, densitet och lukt hos olika material ger mångsidiga upplevelser genom ett flertal sinnen. Ullgarn, bomull, trä, metall, lera eller bivax fordrar specifika metoder, handgrepp och verktyg för bearbetning. Konstnärlig aktivitet och hantverk är därför betydelsefulla inslag i undervisningen. Även utevistelse och arbete i olika naturtyper är betydelsefull. 

En waldorfpedagogisk syn på kunskap och lärande utgår från att erfarenheten föregår begreppsbildningen. En central utgångspunkt i pedagogiken vid Martinskolan är att erbjuda en undervisning där eleverna ges möjligheter att göra rika erfarenheter som stimulerar syn, hörsel, lukt, känsel, balans och rörelse, och att erfarenheterna i sin tur bidrar till att främja elevernas begrepps- och tankeutveckling.

X