Deprecated: class-oembed.php har upphört sedan version 5.3.0! Använd wp-includes/class-wp-oembed.php istället. in /customers/9/f/3/martinskolan.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4963

GRUNDSKOLA F-9

Martinskolans grundskola har idag ca 400 elever i årskurserna F-9. Höstterminen 2020 kommer skolan att vara fullt utbyggd med två klasser i varje årskurs. Som regel är det färre än 25 elever i varje klass och två lärare per klass. 

Skolan har en väl utbyggd elevhälsa med specialpedagoger, skolsköterska, kurator och psykolog. Skolköket har en anställd kock och serverar vegetarisk mat av huvudsakligen ekologiska råvaror. 

Undervisningen vid Martinskolans grundskola 

Undervisning vid Martinskolan utgår från de didaktiska erfarenheter som samlats inom waldorfskolan både nationellt som internationellt. Klasserna hålls samlade och undervisningen organiseras årskursvis. I de lägre årkurserna ansvarar en klasslärare för den större delen av undervisningen i de flesta ämnen. Succesivt kommer fler lärare med olika ämneskompetenser in i klassens undervisning. Undervisningens innehåll gestaltas inom givna ämnes-, eller årskursteman. Dessa undervisningsteman ges ett stort utrymme under morgonlektionen som följer samma tema under 2–4 veckor. Upplägget kallas för periodundervisning och benämns i schemat som ’morgonperiod’. Periodundervisningen innebär att eleverna fördjupar sig i ett ämne eller undervisningstema åt gången. En utförlig beskrivning av hur ämnes- och årskursteman organiseras och följer elevens utveckling och mognad återfinns i waldorfskolans läroplan ’En väg till Frihet’ (Waldorffederationen 2016).

Varje skoldag inleder klassen med en gemensam rytmisk uppvärmning kallad ’rytmisk upptakt’. I den rytmiska upptakten ingår recitation av ett så kallat ’morgonsspråk’ som är likartat i alla waldorfskolor i alla länder. Den rytmiska upptakten för de lägre årskurserna är uppbyggd av sånger, lekar, gemensam recitation av verser och flöjtspel. De äldre årskurserna inleder skoldagen med en kortare rytmisktupptakt med färre inslag.
En rytmiskt gestaltad skoldag och undervisning är en grundpelare i
waldorfpedagogiken. En rytmisk gestaltning av skoldagen innebär bland annat en strävan efter att ge skoldagarnas och lektionernas upplägg en så likartad struktur som möjligt för varje veka och över skolåret. I schemat innebär det att förlägga mer intellektuellt krävande undervisningsämnen tidigare på dagen och mer konst, rörelse och hantverk under den senare delen av skoldagen. Varje lektion har även ett upplägg med en rytmisk växling mellan olika aktiveter såsom lyssna, samtala, bearbeta genom att rita och skriva. Klasslärarens nära kontakt med sin klass ger denne stora möjligheter att utifrån kännedom om sina elever läsa av och anpassa undervisningen rytmiskt. I flera internationella studier framkommer att elever i waldorfskolor oftare ger uttryck för en god relation med sin lärare och att undervisningen upplevs som intressant och stimulerande. På dessa områden utmärker sig ofta waldorfskolor med jämförelsevis mycket goda resultat i förhållande till andra skolformer.

En gemensam skolkultur katetriserar waldorfskolan och Martinskolan. En skolas kultur konstrueras av dess gemensamma uppsättningar normer och värderingar kring synen på det gemnsama livet i skolan, kunskap, utveckling och lärande. Ett sätt som Martinskolan arbetar med det gemensamma livet i skolan är genom gestaningen är årets olika högtider. Advent, jul och påsk uppmärksammas i gemensamt i skolan såväl som skördehögtiden Mikaeli och karnevalstiden i februari. En repertoar av för varje tillfälle karakteristiska sånger, berättelser, lekar och verser är kärnan i det gemensamma firandet av högtider och årstidsfester.

En central idé i synen på kunskap och lärande är betydelsen av olika material, färger och former. Elevernas möte och handhavande med olika naturmaterial är inom waldorfskolan en väsentlig del av lärandet. Struktur, textur, elasticitet, flexibilitet, densitet, lukt etc. hos olika material ger i handhavandet av dessa mångsidiga upplevelser genom ett flertal sinnen. Ullgarn, bomull, trä, metall, lera eller bivax fodrar specifika metoder, handgrepp eller verktyg för bearbetning och tillverkning. Genom den mångfald av erfarenheter som eleverna ges i mötet med material och natur kan kunskap utvecklas i relation med en reell verklighet. Konstnärlig aktivet och hantverk är därför betydelsefulla inslag i undervisningen. Även utevistelse och arbete i olika naturtyper blir därigenom betydelsefull. En waldorfpedagogisk syn på kunskap och lärande utgår från att erfarenheten föregår begreppsbildningen. En undervisning där eleverna ges möjligheter att göra rika erfarenheter som stimulerar syn, hörsel, lukt, känsel, balans och rörelse, bidrar till att befrämja eleverna begrepps- och tankeutveckling, är en central utgångpunkt i pedagogiken vid Martinskolan.

X