MARTINSKOLANS FRITIDSHEM

Martinskolans fritidsverksamhet bedrivs dels i olika lokaler nära skolan men också i själva skolhusets klassrum och andra lokaler. En fritidsklubb finns för elever i åk 4-5. Lek och umgänge över klass- och åldersgränserna uppmuntras och skapar ett större socialt sammanhang för eleverna. Varje vecka följer en rytm där utflykter, naturupplevelser och inomhuslek avlöser varandra på ett väl avvägt sätt. Fritidshemmen erbjuder mycket utevistelse, fri lek och ett utforskande lärande. All aktivitet på fritids syftar till barnens lärande och utveckling. Till skillnad från skolans undervisning betonas i fritidsverksamheten ett mer situationsgrundat, socialt och praktiskt lärande. Fritidsverksamheten följer Lgr11 men synen på kunskap och lärande utgår från waldorfpedagogiken.

Martinskolans fritids för eleverna i förskoleklass bedrivs i klassrummet och tar vid där undervisningsblocket slutar. Här är det pedagogerna som planerar både skol- och fritidsverksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet för fritidsverksamheten syftar till att höja kvaliteten på verksamheten inom alla områden. Fritidshemmets olika aktiviteter och teman som planeras och utförs över läsåret analyseras och utvärderas i förhållande till målen i läroplanen. Varje år görs en pedagogisk planering för hela verksamheten, och verksamheten utvärderas även varje år.

Fritidsavdelningar

Almen
Piprensarvägen 32, 123 57 Farsta
Telefon 072 531 58 20

Granen
Piprensarvägen 1,  123 57 Farsta
Telefon 072 531 59 11 och 072 531 59 30.

Fritidsklubben och Tallskogen
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 073 146 50 55 och 072 209 38 88.

LM-fritids
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 070 545 44 93.

Eken
Öppnings/stängningsfritids
Munstycksvägen 18, 123 57 Farsta
Telefon 072 531 55 37.

X