Systematiskt uppföljning av åtgärder från 2014

Åtgärd   Ansvarig  Kontroll
 14.2.1  Inför läsåret 2014/15 kommer samtliga medarbetare och vårdnadshavare samt elever från åk 6 på skolan att ha tillgång till schoolsoft.  Rektor  Klart
 14.2.2  Skolans IT-system byts ut och nya datorer för medarbetare och elever anskaffas, både bärbara och stationära.  Styrelsen  Klart
 14.2.3 Skolans hemsida omarbetas och uppdateras. Där finns redan i dag mycket allmän information. Information som vänder sig till vårdnadshavare och medarbetare kommer att ligga på schoolsoft. Blanketter kommer att finnas tillgängliga både på schoolsoft och hemsidan, bland annat klagomålsblankett och ansökan till skola och fritids Styrelsen  Rektor  Kontinuerligt läsåret 14-15
Klart
 14.3.1  Under läsåret 2014/15 ska alla verksamheter arbeta med likabehandling utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Underlaget är framtaget av medarbetare på skolan. En halv studiedag med workshops för samtliga medarbetare är inplanerad. Utgångspunkten kommer att vara de tre första diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck och etnisk tillhörighet Rektor
Rsp. verksamhets-ansvarig
Nov -14
 14.4.1  Inför läsåret 2014/2015 kommer skolan att utveckla stödfunktionen ytterligare i syfte att göra den mer effektiv. Specialpedagogen blir sammankallande för stödlärarna, och gruppen kommer att ha regelbundna möten, där man utvärderar stödet kontinuerligt. Återkoppling från specialpedagog till psykolog görs. Psykologen ansvarar för eventuella utredningar  Rektor  Dec- 15
 14.4.2  Beslutandekonferenser kommer att implementeras för att säkerställa att undervisande lärare och vårdnadshavare har en samsyn på eleverna och undervisningssituationen.  Rektor  Dec- 14
 14.4.3  Under läsåret 2014/2015 kommer DLS lästest av samtliga elever från åk 2 och uppåt genomföras. Resultatet sammanställs av ansvarig stödlärare. Utifrån resultatet utreder klasslärare och speciallärare anpassning av undervisningen och eventuellt särskilt stöd. Skolan planerar även att utarbeta en motsvarande handlingsplan för diagnostisering av matematik och engelska.  Rektor  Dec- 15
 14.5.1  Under läsåret 2014/15 ska undervisande lärare i åk 9 redovisa ämnesvarningar inför höstlovet (vecka 44), samt utarbeta en handlingsplan för hur eleven ska nå minst betyget E. Uppföljning av planen ska göras vid höstterminsslut.  Rektor  Nov -14
 14.5.2  Inför läsåret 2014/2015 kommer skolan att se över och justera den lokala planen i ämnena bild, kemi, matematik och historia, för att säkerställa att den motsvarar målen enligt Lgr 11  Rektor  Klart
 14.6.1  Inför läsåret 2014/15 inrättar skolan en bibliotekstjänst på 30 %.  Rektor  Klart
 14.6.2  Inför läsåret 2014/15 kommer skolan att anpassa lunchschemat och planera så att ingen klass behöver äta tidigare än kl 11.00  Rektor  Klart
 14.7.1  Inför nästa läsår kommer 4 lärare att gå Oslokursen. Några av medarbetarna kommer att påbörja en deltidsfortbildning till klasslärare på WLH, waldorflärarhögskolan  Rektor
 14.7.2  Skolan kommer också att ordna en halv studiedag i ämnet Betyg och bedömning för samtliga undervisande pedagoger  Rektor  Klart
 14.8.1  Inför läsåret 2014/15 ska samarbetet mellan fritidshemmen och skolan intensifieras. Fritids medarbetare kommer i större utsträckning medverka i skolans undervisning och pedagogiska arbete på förmiddagstid. Fritidsmedarbetare kommer att delta i utvecklingssamtal och vid pedagogiska utredningar/upprättande av åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilda stödinsatser även på fritids. Rektor
Sahar
 Dec- 14
 14.9.1  Under läsåret 2014/15 kommer en elevenkät samt medarbetarenkät att delas ut. Rektor ansvarar för genomförandet och utvärderingen. Rektor  Klart
 14.10.1  Läsåret 2014/15 ska en tätare uppföljning av elevernas kunskapsnivå göras: inför höstlov, jullov, påsklov och i slutet av vårterminen. En analys av skillnaden mellan resultat i NP och betyg/måluppfyllelse kommer att göras i varje enskilt fall. För de elever som får en ämnesvarning, ska en handlingsplan upprättas med tydliga delmål och konkreta uppgifter. Handlingsplanen utvärderas i ett första steg inför jullovet. Rektor Okt-14
Dec- 15
mars-15
14.10.2 En handlingsplan med åtgärder kommer att utarbetas för att minska bortfallet vid de nationella proven Rektor  Klart