Rapport till skolinspektionen med anledning av vitesföreläggande

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Martinskolan Söders Waldorfskola hösten 2013. I beslutet från den 6 november 2013 konstaterar Skolinspektionen bland annat brister i skolans systematiska kvalitetsarbete och i arbetet med att inrikta verksamheten mot de nationella målen. I rapporten från inspektion och skolinspektionens beslut rikas på flertalet punkar uppmaning till skolans huvudman att vida åtgärder för att komma till rätta med problem och brister.

Huvudmannen för verksamheten, stiftelsestyrelse, har efter beslutet den 6 nov 2013 vidtagit omfattande åtgärder i syfte att organisera verksamheten så att den motsvarar kraven i skollagen och läroplanerna för grundskolan, förskoleklasserna och fritidshemmen, Lgr 11. Skolan har en ny rektor sedan mars 2014 och delar av stiftelsens styrelse har bytts ut. Ett explicit uppdrag riktades till nya rektorn utifrån skolinspektionens rapport att utveckla och leda verksamheten och kommunicera utvecklingsarbetet med skolans styrelse via det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen har under 2014 avsatt resurser till skolans lokaler, organisation och undervisningsresurser i syfte att möta skollagens krav och ge alla elever förutsättningar att nå målen i läroplanen. Vid den uppföljande tillsynen skolinspektionen genomförde maj 2014 konstateras att åtskilliga av anmärkningarna från november 2013 åtgärdas men även att betydande brister i verksamheten kvarstår och ett beslut om vite kom 21 oktober 2014.

Ett skolbibliotek har i iordningställts, och två klassuppsättningar bärbara datorer har införskaffats och skolas trådlösa nätverk har byggs om från grunden. Strukturella resurser i form av schoolsoft som gemensam plattform för läroplaner, kommunikation, elevdokumentation och lektionsmaterial har implementerats från Ht -14. Nya datorförsedda arbetsplatser till lärarna har i även iordningställts för detta syfte. Rektor och övriga medarbetare vid skolan har arbetat med att implementera målen i kursplanen i undervisningen, strukturer och rutiner för resultatrapportering och betygssättning samt samverkan med skolans fritidshem kring undervisningsmålen.

Här nedan följer en rapport för hur huvudmannen, rektor och skolans medarbetare har arbetat med att rätta till återstående problem och brister under läsåret 2014-15.

Det systematiska kvalitetsarbetet var i det närmaste obefintligt vid tillsynen hösten 2013. Mycket arbete har lagts ned på att insamla och organisera den dokumentationen som utgör grunden för analys, identifikation av prioriterade utvecklingsområden samt uppföljning och utvärdering av dessa. En rekonstruktion av historik och dokumentation inom centrala områden för kvalitetsarbetet har genomförts, ur vilken en analys och utpekande av prioriterade utvecklingsområden, var det första steget. I dag har skolan med detta underlag ett systematiskt utvecklingsarbete på plats som visserligen inte går långt tillbaka i tiden men som ger en grund att bygga vidare på. Rutiner för dokumentation, resultatinsamling, uppföljning samt återkoppling inom organisationen har utarbetats inom stiftelsens organisation. Huvudmannen, stiftelsens styrelse har deltagit aktivt i arbetet med att skapa rapportmallar och rutiner för uppföljning och rapportering till styrelsen. Principen är att rektor ska kontinuerligt rapportera till styrelsen hur arbetet med beslutade åtgärder etc. fortgår samt göra en övergripande rapport och ny analys två gånger om året. Analysdatum är juni och december och rapportdatum är januari och augusti.

Under 2015 genomförs ett webbbaserat system för att systematisera, rapportera och kommunicera analyser, innehåll och åtgärder i kvalitetsarbetet. Syftet med detta är framförallt att medvetandegöra organisationen om skolans arbete mot mål och resursanvändning för alla delar inom verksamheten men även synliggöra detta för föräldrar. Avsikten är även att huvudmannen, stiftelsen styrelse, informeras och engageras kontinuerligt i arbetet på ett bättre sätt

Implementeringsprocessen av rutiner har utvecklas inom arbetslag, ämnesgrupper och andra delar av organisationen har pågått sedan hösten 2014. Målsättningen med implementeringsprocessen är ökade kunskaper om och verktyg för skolans arbete och resultat samt hög delaktighet av organisationens alla nivåer i utvecklingen mot högre måluppfyllelse och bättre resursutnyttjande. Rekonstruktion av systematiskt kvalitetsarbete för 2014 bifogas som bilaga 1 och dokumentation från analys i december och januari rapport av systematiskt kvalitetsarbete, 2014-15 som bilaga 2.

Arbetet med att inrikta skolans undervisning i enlighet med de nationella målen i alla ämnen i läroplanen har pågått sedan våren 2014. Skolan inledde verksamhetsåret i augusti 2014 med X arbetsdagar kring läroplanernas mål och innehåll. Arbetet med att fastställa lokala planer för undervisningen i alla årskurser där Innehållet i den nationella kursplanen garanteras har sedan fortgått under läsåret i arbetslag och ämnesgrupper. Uppföljande arbetsdagar kring detta har genomförts XXX och XXX. Timplanen i ämnena matematik och svenska reviderades under våren 2014. Martinskolans grundskoleenhet följer idag de nationella läroplaner och kursplaner i alla undervisningsämnen.

Arbetet med att säkerställa en rättvis och rättssäker betygssättning. Rektor har genomfört en rad åtgärder i syfte att säkerställa en rättssäker betygsättning. Skolan har under året genomfört två studiedagar kring bedömningsrutiner med inbjudna kursledare med specialkompetens på området.

Som led i säkerställande av elevernas betygsättning har rektor utarbetat några policys som implementerats under året.

  • Rutiner och tidsplan för när F varning ges och vilka resurser som sätts in för att eleven ska klara målen.
  • Rutiner för löpande dokumentation av varje elevs kunskaper, resultat och individuella insatser.
  • Rutiner kring gemensam rättning av nationella prov.
  • Lektionsplanering, uppföljning och utvärdering sker med hjälp av skolverkets bedömningsmatriser i alla ämnen och årskurser.

Med dessa åtgärder anser huvudmannen att Martinskolan kommer att möte och uppfylla krav och lagstiftning för skolverksamhet. Huvudmannen anser även att dessa åtgärder ger förutsättningar för skolan att utveckla undervisningen enligt skollag och läroplaner samt säkerställa en sker och tillförlitlig betygsättning. Det systematiska kvalitetsarbetet som implementerats inom organisationen ger huvudmannen och rektor styrmedel som garanterat effektiv resursanvändning och ett gemensamt arbete hos skolans alla delar att arbeta inrikta mot alla elevers möjligheter att nå de nationella målen.

 

 

 

Leif Tjärnstig

Ordförande Stiftelsen Martinskolan