Martinskolans systematiska kvalitetsarbete för 2014

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en kontinuerlig analys av verksamheten. Ett centralt forum för detta är kollegiets och arbetslagens möten varje torsdag, men även studiedagar där all pedagogisk personal deltar. Vid kollegiets arbetslagsmöten diskuteras aktuella händelser, elevers och klassers utveckling och resultat och gemensamma aktiviteter. Rektor deltar som regel i arbetslagens möten.

I dokumentets huvudrubriker återfinns de övergripande områden som omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet. Beslutade åtgärder inom ett område kan följas under motsvarande områdesrubrik i nästföljande analysdokument.

Kvalitetsarbetet uppdateras kontinuerligt vartefter mål eller delmål under identifierade utvecklingspunkter uppnås. Vid två tillfällen under kalenderåret, december och juni, görs en revision av arbetet och ny analys på utpekade områden. Rapportdatum är januari och augusti. Styrelsen tar del av rektors rapport, uppföljning av tidigare utvecklingspunkter och ny analys och prioriterade utvecklingsområden.