Styrelsens årsplanering

Augusti

Värdegrund, måldokument samt strategi, (vart är vi på väg?)

Fastställande av policys

Redovisning av kvalitetsarbetet från föregående läsår.

Redovisning av reviderad likabehandlingsplan

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Genomgång av ekonomisk styrning och kontroll

Beslut om firmateckning och attestinstruktioner.

Fastställande av kommande års kalendarium för styrelsen

Valberedningarna till styrelsen börjar arbeta

Nominering för rekrytering av styrelseledamöter

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete

September

 

Resultatredovisning av föregående års måluppfyllelse

Genomgång av organisation, ledning och styrning

Oktober

 

Årsredovisning och bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse

Analys av styrelseutvärdering

November

Martinmöte (stiftelsens årsmöte)

Konstituerande möte

Föredragning av revisorsrapport

Val av styrelseordförande och vice ordförande

Fastställande av verksamhetens delegationsordning.

Strategisk riskanalys

December

Genomgång och analys av trivselenkät och medarbetarenkät.

Januari

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete

Februari

Halvårsbokslut

Utvecklingssamtal med rektor, förskolechef, administration

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Mars

Återkoppling av utvecklingssamtal

April

Lägesrapport lokalförsörjning kommande läsår

Lägesrapport kompetensförsörjning kommande läsår

Maj

Budget för kommande verksamhetsår

Lägesrapport rekrytering och antagning kommande läsår

Omvärldsanalys inför verksamhetsplanering inför nästkommande läsår och flerårig strategi, med fokus det pedagogiska arbetet för måluppfyllelse.

Redovisning av preliminära verksamhetsplaner för kommande läsår.

Utvärdering av styrelsen – uppdrag, arbete och resultat (i förhållande i plan i augusti)

Juni

Fastställande av stiftelsernas verksamhetsplan (volym mål samt övriga mål) för kommande kalenderår

Ansvarig för sidan: Leif Tjärnstig