Trygghetsgruppen

 Handlingsplan

 Mål: Att alla Martinskolans elever:

  • känner sig trygga under skoldagen och på fritids
  • behandlas lika och respekterar allas lika värde
  • veta vart man vänder sig om man känner sig otrygg eller utsatt
  • har rätt till sin personliga integritet och värdighet
  • får möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar

 

Att alla Martinskolans medarbetare:

 • är uppmärksamma och bidrar till att bevara och utveckla en trygg skolmiljö för alla
 • upprätthåller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Syfte

Syftet med Martinskolans antimobbningsarbete är att förebygga, kartlägga och utreda trakasserier och mobbning. Antimobbningsgruppen arbetar enligt skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Policy

Kränkande särbehandling samt hot och våld ska inte förekomma i skolverksamheter inom Stiftelsen Martinskolan. Våra verksamheter ska kännetecknas av att vuxna och elever bemöter varandra med omtanke och respekt. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt en lokal handlingsplan mot mobbning.

Anmälningsskyldighet

Den som får kännedom om eller har misstankar om att mobbning, diskriminering eller kränkande behandling pågår har skyldighet att anmäla detta till rektor och antimobbningsgruppen, skriftligt.

Rektors rapporteringsskyldighet

Rektor har skyldighet att anmäla mobbning/misstänkt mobbning, diskriminering eller kränkande behandling till skolans huvudman, skolans styrelse. Rektors skyldighet att fatta beslut för utredning/kartläggning

Rektor har skyldighet att snarast fatta beslut att utredning/kartläggning genomförs.

Detta beslutsfattande har delegerats till skolans antimobbningsgrupp.

Arbetsgång:

 • Faktainsamling
 • Enskilt samtal med utsatt elev.
 • Information till den utsatta elevens vårdnadshavare.
 • Enskilt samtal med beskylld elev.
 • Information till den beskyllde elevens vårdnadshavare.
 • Beslut om stöd och lämpliga åtgärder, tillämpning av dessa och tid för uppföljning.
 • Kontinuerliga uppföljningssamtal med utsatt elev och eventuellt ytterligare beslut (se punkt 6.)
 • Kontinuerlig information till den utsatta elevens vårdnadshavare fram till dess att ärendet är avslutat.
 • Kontinuerliga uppföljningssamtal med beskylld elev och eventuellt ytterligare beslut (se punkt 6.)
 • Kontinuerlig information till den beskyllde elevens vårdnadshavare fram tills dess att ärendet är avslutat.
 • Beslut om att avsluta ärende.

Anmälan

Anmälan sker via mail till antimobbningsgruppen med den här anmälningsblanketten som också finns utanför kansli och på Schoolsoft.