Föräldraföreningen

Välkommen till Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening

Att vara förälder i en Waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Det är många gånger vi föräldrar som är Waldorfskolornas och Waldorfpedagogikens ambassadörer, därför är deltagandet vid föräldramöten, föredrag etc. av stor vikt. Alla föräldrar till barn på barnträdgårdarna och/eller i skolan är medlemmar i föräldraföreningen och välkomna på föräldraföreningens möten.

Täta och öppna kontakter för samarbete och diskussion är vår utgångspunkt. Vi utbyter erfarenheter och tankar kring vad som sker på skolan/lekskolan. Föräldraföreningen vill arbeta för att samordna och vara drivande i frågor som berör elever, utbildningskvalitet och skolmiljö. Vi vill också verka för att information och kunskap gällande aktuella ämnen sprids och debatteras genom att till exempel bjuda in gästföreläsare och andra sakkunniga.

Det är viktigt att vi föräldrar skapar sociala nätverk kring våra barn. Vi blir modeller och ett stöd för barnens eget byggande av sociala relationer. På så sätt bidrar vi till barnens trygghet i skolan och utvecklingen av en social styrka. Vi vill i föräldraföreningen skapa mötesplatser för människor genom att anordna möten, föreläsningar, frivilligt arbete i olika form samt andra gemensamma aktiviteter. Goda relationer mellan skolans/lekskolans personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs och kan utveckla sin kunskap.

Kontakta Föräldraföreningen.