Aktuellt

Ny styrelse

Föräldraföreningen har tillsatt ny styrelse. För mer information om styrelse och klassombud se under respektive rubrik.

 

Information från WLH

Här kommer information efter WLH:s styrelsemöte 28/9 2012

Den senaste tiden har varit intensiv och präglats av de stora ansträngningar som har

gjorts från många håll för att säkra ekonomin för WLH.

Den totala kostnaden för verksamheten är 10,5 miljoner kr/år. Ni har tillsammans med

Stiftelsen Pestalozzi lyckats samla ihop 6,5 miljoner kr/år under de tre år som avtalet

gäller. Det innebär att det saknas 4 miljoner kr/ år.

Med Vidarstiftelsens samtycke lämnades en ansökan dit om detta resterande belopp

och de har nu behandlat frågan. Vidarstiftelsens beslut meddelades idag och lyder

enligt följande:

”Vi kan tänka oss att stödja projektet med ett belopp på max 1 milj. kr/år under tre

läsår. Detta förutsätter dock närmare dialog runt olika enskildheter i er ansökan.”

Som ni alla ser räcker inte detta för att täcka kostnaderna för utbildningarna. Som en

konsekvens av detta skulle WLH behöva fatta beslut om avveckling.

Nu har emellertid något hänt som föranlett WLH:s styrelse att skjuta på beslutet. Det

har nämligen kommit en signal från Utbildningsdepartementet att man där bearbetar

de frågor som WLH tidigare har ställt. Man har därför bett oss avvakta våra slutgiltiga

beslut.

Därför har WLH idag på sitt styrelsemöte fattat följande beslut (citat ur protokollet):

”Styrelsen konstaterar att det inte föreligger tillräcklig finansiering för fortsatt

verksamhet. Styrelsen konstaterar vidare att Utbildningsdepartementet, den 26/9, har

kontaktat WLH och bett WLH att i avvaktan på regeringsbeslut skjuta på beslut om

avveckling. Mot denna bakgrund fattar styrelsen ett preliminärt beslut om avveckling

av utbildningsverksamheten. Beslut om avveckling bekräftas vid nästa möte den 29/

Waldorflärarhögskolan, Marklandsbacken 11, 168 36 Bromma
Tel: 08-505 858 80, Fax: 08-505 858 85, E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. www.wlh.se

10 om inte finansieringsfrågan då är löst.”

Vi är helt medvetna om att inga som helst löften har utfärdats från

Utbildningsdepartementet, men vi måste ändå ta deras signal på fullt allvar. Nu vädjar

vi till verksamheterna att ha tålamod och acceptera att de avtal som har arbetats fram

inte kan bli underskrivna av WLH förrän efter styrelsemötet 29/10. Om vi då har

fått en lösning på finansieringsfrågan kommer vi att underteckna avtalen och ta in de

studenter som står och väntar på att få börja utbildningarna. Om finansieringsfrågan

inte blir löst kommer vi inte att underteckna avtalen.

Det är frustrerande att behöva vänta ännu en månad på att få klara besked. Nu

hoppas vi att vi alla kan göra en sista kraftansträngning för att påverka politikerna på

Utbildningsdepartementet och i regeringen.

Vi försöker att uppdatera informationen på vår hemsida. Gå gärna in där för att hålla

er informerade.

Stort tack för det stora engagemang och den stora förståelse vi har mött i den här

processen! Vi har ännu inte gett upp och vi hoppas att ni också är beredda att kämpa

för utbildningarna ett tag till!

Med vänlig hälsning

Caroline Bratt
Rektor

Göran Sjölin
Ordförande

 

2012-09-30

Hej alla fina föräldrar på Martinskolan!

Föräldraföreningen behöver nya styrelsemedlemmar.

Föräldraföreningen är en viktig länk mellan skola och föräldrar. T.ex är det mycket tack vare föräldraföreningen som det numer finns en fritidsklubb (fritids för årskurs 4-6) på Martinskolan.

Är du intresserad och vill veta mer om föräldraföreningen så kan du läsa om deras arbete på Martinskolans hemsida, under rubriken föräldraföreningen.                                  

Skulle du vilja sitta med i föräldraföreningens styrelse så kan du kontakta: Lilian Dalman (förälder klass. 3a) mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel: 076-028 25 07. Eller så kan du kontakta: Alistair Gooch (förälder klass 3b) mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    

Med vänlig hälsning,

Lilian Dalman, valberedningen

 

2012-09-20

 

Manifestation onsdag 19/9 kl 10.00 - 11.00

Mynttorget, Gamlastan.

 Manifestationen hållet i samband medöverlämnande av namnunderskrifter till stöd för WLH.

 2012-09-18

 

Angående den akuta situationen för Walorflärarhögskolan (WLH)

Föräldraföreningen organiserade ett möte den 6 september angående det faktum att Waldorflärarhögskolan hotas av nedläggning. Mötet gästades av Göran Sjölin, utbilningsansvarig och styrelseordförande på WLH och Caroline Bratt, rektor på WLH.

I korthet kan det nuvarande läget för WLH beskrivas med budskapet att de kan tvingas lägga ner sin verksamhet sedan de förlorat det statliga stödet och eftersom långt framskridna planer på samarbete med Södertörns Högskola inte gått i lås. Att få till stånd ett samarbete med en annan högskola skulle i bästa fall ta tre år eller mer. För att kunna fortsätta vidareutbilda Waldorflärare har WLH nu vänt sig till skolorna och bett dem avsätta 2,5 % av elevpengen – vilket motsvarar 1 500 kronor/elev och år under tre års tid. WLH kommeMar i sin tur arbeta med att skapa en bredare vetenskaplig bas i syfte att möjliggöra och underlätta samarbeten med statligt finansierade universitet och högskolor.

På mötet den 6/9 var det tydligt att det finns en stark vilja att stötta Martinskolan. Slutorden för mötet handlade om att Waldorfpedagogiken måste ta sin plats i samhället och kommunicera med omvärlden. Kort och gott, det är dags för Waldorf att komma ut ur busken. Det framgick tydligt att det finns ett behov av och ett stöd för en bredare vetenskapligt samtal kring den pedagogik som Waldorfskolan står för. Föräldrar söker efter en dialog kring pedagogiken som tar avstamp i vetenskapliga rön för att på så sätt kunna fungera som ambassadörer för densamma.

WLH har varit med att förhandla fram ett icke tidsbegränsat undantag för Waldorflärare som gör att lärare med Waldorfbehörighet kan sätta betyg även efter 2015. I Sverige finns tre skolor som utbildar Waldorflärare. Två av dessa ligger i Göteborg. Den ena av dessa använder sig av WLH´s kursplan, den andra utbildar 11 lärare per år. Om WLH tvingas lägga ner är även skolan i Göteborg i fara liksom undantaget i lagstiftningen då utbildningsdepartementet skiljer på utbildning via kurser och via skola. Eftersom Waldorfskolefederationen dessutom kräver att en viss andel av lärarna på en Waldorfskola är utbildade Waldorflärare för att skolan ska få kalla sig Waldorfskola kan skolorna inte anställa lärare med vanlig högskoleexamen för att täcka upp brist på Waldorflärare. Det går heller inte att utbilda Waldorflärare till den svenska skolan i Norge. Således är Waldorfskolan i Sverige i fara om WLH lägger ner sin verksamhet.

Huvudmannen för Martinskolan, Stiftelserådet (SR), har i dagsläget inte fattat beslut om det är möjligt att stötta WLH med delar av elevpengen. Förutsättningen för att skolan ska kunna bidra ekonomiskt till WLH är att vi föräldrar engagerar oss. För att undersöka vilken slags engagemang föräldrar är villiga att delta i skulle vi önska att en enkät besvarades. Enkäten nås via följande länk https://www.surveymonkey.com/s/mskol-wlh-stod En länk till enkäten finns även på Martinskolans hemsida. Sista svarsdatum är den 9/9 och SR fattar beslut den 11/9.

Det är av yttersta vikt att du besvarar enkäten så snart som möjligt för att Stiftelserådet ska ha möjlighet att avgöra om de har föräldrarnas stöd i att stötta WLH. Det finns också möjlighet att fortsätta diskutera möjligheter att stötta Martinskolan på Föräldraföreningens årsmöte, torsdagen den 27/9, klockan 18.30 i Martinskolans matsal.

Varmt Välkomna! Anna Fredriksson, ordförande i Föräldraföreningen

 

2012-09-06

 

Kallelse till Årsmöte

Datum: Torsdagen den 27/9 2012

Tid: 18.30

Plats: Martinskolans matsal

Mötet inleds med information från Kulturskolan Stockholm

Dagordning vid årsmöte

1.Val av

    1.mötesordförande

    2.mötessekreterare

    3.två justeringsmän tillika rösträknare.

2.Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3.Fastställande av dagordningen.

4.Föredragning av

    1.styrelsens verksamhetsberättelse

    2.revisorns berättelse

5.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

    1.styrelsens förslag till budget och medlemsavgift

    2.övriga förslag från styrelsen

    3.förslag från medlemmar.

7.Fastställande av

    1.medlemsavgift

    2.budget.

    3.verksamhetsplan

8.Val av styrelse

    1.ordförande på ett år

    2.sekreterare väljs på ett år

    3.kassör väljs på ett år

    4.övriga ledamöter:
       * minst två ordinarie ledamöter väljs på två år
       * minst en suppleant väljs på ett år

9.Val av en revisor och en revisorsuppleant

10.Val av sammankallande och minst ytterligare en ledamot i valberedningen

11.Övriga frågor

Att vara förälder i en Waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Alla föräldrar som har barn i Stiftelsen Martinskolans verksamhet är automatiskt medlemmar i Föräldraföreningen. Som medlem är du varmt välkommen att lägga fram motion om en fråga inför årsmötet, senast en vecka innan mötesdatumet.

Inför årsmötet arbetar valberedningen med att söka efter föräldrar som är intresserade att sitta i styrelsen och arbeta för ett samarbete med skolan. Valberedningen består av Lilian Dahlman och Alistair Gooch. Det går bra att kontakta dem via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa 076-0282507 och anmäla intresse.

Det är också dags att utse klassombud på lekskolan och i skolan. Klassombuden är viktiga för att förmedla kunskap och för återkoppling. På skolans hemsida finner du mer information om oss.

Kallelse till möte

-         - om den akuta situationen för Walorflärarhögskolan (WLH)

Mötet gästas av Göran Sjölin, utbilningsansvarig och styrelseordförande på WLH

Torsdagen den 6:e september

Klockan 18.00 – 20.00

Plats: Musiksalen, Martinskolan

Såväl föräldrar som mearbetare vid stiftelsen Martinskolan hälsas varmt välkomna till detta möte.

Huvudmannen för Martinskolan, Stiftelserådet (SR), har i dagsläget inte fattat beslut om det är möjligt att stötta WLH med delar av elevpengen. Förutsättningen för att skolan ska kunna bidra ekonomiskt till WLH är att vi föräldrar engagerar oss. För att undersöka vilken slags engagemang föräldrar är villiga att delta i skulle vi önska att en enkät besvarades. Enkäten nås via följande länk https://www.surveymonkey.com/s/mskol-wlh-stod  Sista svarsdatum är den 9/9 och SR fattar beslut den 11/9.

 

Varmt välkomna önskar

Föräldraföreningen och Stiftelserådet

 

2012-08-23 

 

Fritisklubb startar på Martinskolan HT 2012

Martinskolan startar en fritidsklubb för elever i klass 4, 5 och 6 under Ht 2012.  För mer information om fritidsklubben, vänligen kontakta rektor Martinskolan.

 

2012-08-23

 

 

Waldorfpedagogikens fortlevnad kräver föräldramedverkan

Som ni säkert redan vet kan Waldorflärarhögskolan (WLH) komma att läggas ner sedan den mist regeringspengar och är beroende av bidrag från skolorna med ungefär 1500:-/elev och år eller 125:-/månad/elev och år. Skolornas styrelser, rektorer och föräldraföreningar var inbjudna till ett möte på WLH den 20/6 2012. Det framgock då hur delikat situationen är. Om WLH läggs ner finns inga behöriga lärare att få tag på och skolorna kan mista sitt undantag att bedriva waldorfpedagogik. M.a.o. då dör denna skolform ut.
På mötet tillsattes en arbetsgrupp med bland annat Dag Retsö från Martinskolan. Arbetsgruppens uppgift är att fördjupa strategier för framtida arbete för att möjliggöra fortlevnaden för WLH.
 
WLH har som tidigare nämnts vädjat till skolorna om ett bidrag. På vissa skolor har man löst det så att föräldrarna bidrar med en viss summa. I Tyskland är detta inte ovanligt. Naturligtvis kan föräldrabidrag inte göras obligatoriska, men åndå utgöra en del av ersättningen till WLH. De skolor som bidrar till WLH får dessutom gratis vidareutbildning av lätare medan de skolor som ställer sig utanför att bidra till WLH troligen får betala en högre summa än i dagsläget för utbildningar på WLH.
 
Martinskolans huvudman, SR, har ännu inte tagit ställning i frågan. WLH kräver att skolorna tar ställning innan slutet av September. Detta innebär att vi bara har sommarlovet på oss att finna en lösning och motivering för eventuella ställningstaganden.

 

Föräldraföreningen (FF) har föreslagit att FF, stödföreningen, SR och Dag Retsö i utredningsgruppen för WLH, snarast börjar diskutera frågan för att vaska fram möjligheter. Om någon förälder har åsikter i frågan är de välkomna att ta kontakt med någon av de ovanstående.

 

2012-06-25

 

Senaste nytt vad gäller fritidsklubb - möjlig start HT 2012 om tillräckligt många anmäler intresse.

Martinskolan kan starta en fritidsklubb för elever i klass 4, 5 och 6 till Ht 2012.  För att fritidsklubben ska vara ekonomiskt hållbar behövs det att i snitt 30 elever är inskrivna i fritidsklubben under både läsåret och lovverksamheten. Martinskolan måste dessutom såsom tidigare presenterats ta ut avgifter från deltagande elevers föräldrar/vårdnadshavare.

  

Fritidsklubben kommer att vara öppen från att eleverna slutar skolan till 17.00 samt under lov för de elever som behöver lovtillsyn. Fritidsklubben kommer att vara stängd under juli. På fritidsklubben kommer eleverna ha möjlighet till ute- vistelse såväl som lugna inneaktiviteter. Någon dag i veckan kommer det att finnas utvalda aktiviteter (exempelvis innebandy, musik eller konst samt läxläsning) för mindre grupper.

 

 

Avgiften kommer att vara 600 kronor inklusive mellanmål alternativt mellanmål och lunch (under lovverksamhet). Avgiften betalas 11 månader om året.

  

För att undersöka om intresset är tillräckligt stort för att starta Fritidsklubben till hösten har huvudmannen (SR) och rektor bett föräldrar anmäla intresse så fort som möjligt, men senast den 10 augusti till kansliet per brev eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Fritidsklubben kan enligt SR och rektor starta till hösten så fort att Martinskolan fått tillstånd.

 

2012-06-19  

 

Fredrik Arvas har lagt ut filmer från manifestationen den 2/6 2012 på Youtube.
 
För dig som vill återuppleva manifestationen eller ta del av det som sades, gå in på följande länkar.

Alla fyra filmerna: http://www.youtube.com/playlist?list=PL93FF361D86056CDB
 
Eller individuella filmer:
1 http://youtu.be/d0nz6799t2s
2 http://youtu.be/q9bYqnHyfgs
3 http://youtu.be/HitR64obPik
4 http://youtu.be/AwAKYt7I4Hs
 
Mycket nöje!

 

Kära styrelser i Sveriges waldorfskolor,
Waldorflärarhögskolan arbetar med att nå rektorer och styrelser vid Sveriges alla waldorfskolor med anledning av att waldorflärarutbildningarna riskerar att avvecklas och läggas ned med början hösten 2012. Skolorna står inför stora och existentiellt avgörande beslut i dessa frågor. Vi bifogar här ett underlag för den beslutsprocessen.
WLH inbjuder rektorer och styrelseledamöter i såväl skolor som föräldraföreningar att komma till ett möte onsdag 20 juni kl. 18.00 på WLH i Bromma. Det är avgörande att det blir stor uppslutning och att alla skolor är representerade vid detta möte.
Som en förberedelse inför det mötet ber vi er att i era styrelser och skolor gå igenom och diskutera det underlag vi sänder ut. Vi är medvetna om att skolor står i allt det som hör till slutet av ett läsår. Trots detta ber vi er att ta er tid till detta förarbete – det är en överlevnadsfråga för waldorfskolorna!
Om ni har fler frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss!
Caroline Bratt             Göran Sjölin
Rektor                       Stiftelseordförande
Tel 073-7767915        Tel 070-5608587

 

Beskirivning av läget vad gäller fritidsklubb och inbjudan till studiebesök på Hökarängsskolan.
 
Vi är välkomna  att besöka Hökarängsskolans fritidsklubb den 28 maj mellan klockan 16.00 - 16.30.. De erbjuder plats till barn som bor inom deras upptagningsområde. Barn som bor utanför detta hänvisas till den kommunala skola som ligger närmast deras hem.  Barngruppen består i dagsläget av 50 barn på en personal. De bedriver verksamhet i skolans lokaler, på skolgården och i parkleken. Verksamheten är dimensionerad att omfatta nittio barn. I dagsläget kommer personaltätheten inte att förstärkas även om något ytterligare barn  börjar, enligt verksamhetsansvarig på Hökarängsskolan.
 

Barnen har inte rätt till skolskjuts för att ta sig till den fritidsklubb som ligger närmast deras hem - det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen kan ta sig till fritidsklubben på ett tryggt sätt.
 
Personalen i Parkleken - Fagerlidsparken, poängterar att de driver en egen verksamhet och inte samarbetar med någon skola. Barn är välkomna att vistas i parkleken på sin fritid, men personalen tar inget ansvar för dem. 

  
Vänligen meddela föräldraföreningen om du kan gå på studiebesök på Hökarängsskolan, så vi kan osa.

 

Ett upprop i protest mot hotet om nedläggning av Waldorflärarhögskolan finns nu publicerat här:

http://upprop.nu/FLBD

OBS att uppropet handlar om värnandet av waldorfpedagogik och pedagogisk mångfald i allmänhet, så det är inte bara waldorfföräldrar som kan skriva på - vi initierar det bara - utan föräldrar i andra skolformer, waldorfpedagoger, vanliga lärare, elever och medborgare i allra största allmänhet. Skriv på! Skicka gärna vidare.

Formulerat av Dag Retsö och Eva Lazar

Upprop för att stötta Waldorfskolornas fortsatta existens

Härmed vill vi uppmana alla föräldrar att kommentera nedanståendearticklar, blogga och skicka insändare efter bästa förmåga. Waldorfskolan är hotad på allvar. Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening står i begrepp att formulera en namninsamling. Nu måste vi ena oss och höja våra röster!

Articklar:

Waldorfskolorna hotar att bli utan lärare:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&;artikel=5105791

http://sverigesradio.se/goteborg/

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0008/12/waldorf.html

Bild på DN-artickel

https://twitter.com/#!/kjellhaglund/status/201558835691925504/photo/1

 

Intressant om waldorfskolans ställning o förhållande till nya läroplanen, och i samhället

http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/maria-bergom-larsson-alternativ-pedagogik-i-skoldebatten/

 

Vänlig hälsning

Anna Fredriksson

Ordförande

Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

 

Extrainkallat klassombudsmöte 14 Maj

Med anledning av att Föräldraföreningen övertar ansvaret för valberedning till StiftelseRådet (SR) - vilka utgör skolans huvudman kallas klassombud till ett extrainkallat klassombudsmöte den 14 Maj klockan 18.30 i Martinskolans matsal.

Förslag på ledamot i valberedningen: Dag Retsö. Finns fler intresserade tas de varmt emot.

Om du kommer sent, kan du sms:a 073-9969009, så släpper vi in dig.

 

SR har beslutat att inte starta fritidsklubb

Det kommer inte att starta någon fritidsklubb för mellanstadiebarnen i Martinskolans regi enligt beslut av Stiftlelserådet (SR) 2012-04-24. De hänvisar barnen som är i behov av liknande verksamhet till Hökarängsskolan

 

Förslag till tolkning av enkät gällande Fritidsklubb

Enkäten genomfördes av föräldraföreningen, under VT 2012, för att hjälpa stiftelserådet att skaffa ett underlag inför eventuellt instiftande av fritidsklubb för mellanstadiebarnen på Martinskolan.

Följande sammanställning gjordes inför ett möte 2012-03-20, sammankallat av Stiftelserådet (SR). Villkor för att bilda fritidsklubb ställdes inför detta möte. Om fler än 27 – 30 föräldrar kom och visade intresse skulle fritidsklubb bildas. Uppslutningen på mötet inklusive ombudsnärvaro uppgick till 31 intressenter, vilket påverkade ställningstagandet från SR´s sida i positiv riktning.

Då det fanns oklarheter huruvida samtliga föräldrar uppfattat nödvändigheten att visa intresse av fritidsklubb på mötet, inför bildande av fritidsklubb, lovade rektor att sicka ut enkäter i klass 2 – 5 för att få ett fullständigt begrepp om graden av intresse.

Protokoll från mötet fördes av SR.

Enkät 

Av Enkätens första fråga; Vilka timmar skulle du vilja att ditt barn vistades på fritidsklubben, kan vi utläsa att det kommer att vara högst belastning på verksamheten mellan klockan 14 – 16, för att sedan avta. Mellan klockan 17 – 18 är belastningen mycket liten. Belastningsfrekvensen ser ut att likna den som råder på dagens fritidsverksamhet.

 

Den andra frågan löd; Vilken princip tycker du ska gälla för fritidsklubben; fast månatlig kostnad, inkomstrelaterad kostnad eller skolan bör bekosta allt. Merparten som besvarat enkäten tycker att avgift ska fördelas efter inkomst på liknande sätt som dagisavgiften fungerar.

 

Fråga tre undersökte den månatliga betalningsviljan i en skala mellan 100:-/månad till 1000:-/månad med intervall på 50:-. Av de svarande, svarar 21 % att de kan tänka sig att betala 300 :-/månad, detta utgör den längsta stapeln. Medelsumman uppgår till 750 :- / månad. Det är intressant att betalningsviljan finns att betala för denna tjänst, upp till 1000 kronor i månaden. Detta skulle kunna uttolkas att värdet av tjänsten speglar betalningsviljan. Värdet kan begränsas av de personliga ekonomiska tillgångarna, därav fler långa staplar på de lägra nivåerna. Den höga betalningsviljan kan vara en spegling av vilka faktiska kostnader en avsaknad av fritidsklubb genererar för den enskilda individerna. Om så är fallet kan en slutsats göras gällande att ekonomi bestämmer vilken kvalitet på omsorg de enskilda barnet omfattas av.

 

Fråga fyra löd; I vilka klasser har ni barn nu? Vi kan med hjälp av denna tabell se behov av fritidsklubb i dagsläget, samt göra en prognos över kommande behov.

Innevarande år 2011 – 2012 har 39 elever behov av fritidsklubb

Nästkommande år 2012 – 2013 har 53 elever behov av fritidsklubb

2013 – 2014 har 66 elever behov av fritidsklubb

2014 – 2015 har 85 elever behov av fritidsklubb

2015 – 2016 är svårare att beräkna intag till skolans förstaklass kan tillföre elever. Prognosen säger dock att behov finns för 87 elever.

Av detta kan vi dra slutsatsen att ett stort och varaktigt behov föreligger och att instiftandet av fritidsklubb är en fråga som berört och berör många familjer. Att SR arbetat så hårt med denna fråga och tagit den på så stort allvar får via behovsunderlaget ett erkännande. Att frågan prioriterats och att stöd för att prioritera frågan föreligger bekräftas härmed också.

 

Fråga fem kartlade längd av resväg för de som besvarat enkäten. Utifrån dessa svar ser vi att medeltalet för resväg uppgår till 6,2 km. Det finns de barn som färdas så långt som 50 km för att ta sig till Martinskolan. Detta visar på hur stort upptagningsområde skolan har samt att ¾ av eleverna färdas mer än en kilometer till skolan varje dag. Detta innebär att merparten av eleverna måste åka kollektivt till och från skolan. En resa de inte är mogna att göra själva innan tolv års ålder.

Enkätundersökning

För att åstadkomma nödvändigt underlag inför en eventuell fritidsklubb på Martinskolan, hoppas vi att du som är förälder vill fylla i en enkätundersökning vi internet. Via länken

http://www.surveymonkey.com/s/3ZZZ27J 

  

Vi vill ha reda på hur mycket du är beredd att betala och vilket behov du eventuellt har av en fritidsklubb. Även om du har barn i högre klasser, är ditt svar viktigt då vi vill ha reda på vad du skulle varit beredd att betala för denna tjänst. Det är också oerhört värdefullt att få in svar från er som har barn i förskolan, eftersom ni är de som i framtiden kan komma att använda er av fritidsklubben.

 

Vad är en fritidsklubb, kanske du undrar - Det är fritids för mellanstadiebanen. I dagsläget är dessa barn hänvisade till de kommunala alternativen, vilket i praktiken innebär att de i de flesta fall går hem ensamma och söker sällskap av dator och tv till dess att den övriga familjen kommer hem.

 

Stiftelserådet undersöker just nu möjligheten att starta en fritidsklubb i Martinskolans regi. Ditt svar är mycket viktigt!

 

Tack på förhand

 

Kommande klassombudsmöten:

Måndagen 16 april, kl. 18.30 i Martinskolans matsal

Plats: Preliminärt Martinskolans matsal. Om annan plats, sätts hänvisning upp på dörren. Kom i tid då vi inte kan lämna dörren öppen. Om du är sen, skicka ett sms: 073-996 90 09, så kommer någon och öppnar.

 

De klasser som inte har ett klassombud ombedes registrera ett sådant via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kalender

December 2014
M Ti O To F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuellt

Inga händelser