Martinskolans systematiska kvalitetsarbete för 2014

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en kontinuerlig analys av verksamheten. Ett centralt forum för detta är kollegiets och arbetslagens möten varje torsdag, men även studiedagar där all pedagogisk personal deltar. Vid kollegiets arbetslagsmöten diskuteras aktuella händelser, elevers och klassers utveckling och resultat och gemensamma aktiviteter. Rektor deltar som regel i arbetslagens möten. I dokumentets huvudrubriker […]

Rapport till skolinspektionen med anledning av vitesföreläggande

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Martinskolan Söders Waldorfskola hösten 2013. I beslutet från den 6 november 2013 konstaterar Skolinspektionen bland annat brister i skolans systematiska kvalitetsarbete och i arbetet med att inrikta verksamheten mot de nationella målen. I rapporten från inspektion och skolinspektionens beslut rikas på flertalet punkar uppmaning till skolans huvudman att vida åtgärder för […]