Klagomålshantering

Vi ser klagomål som ett tillfälle till förbättring av vår verksamhet och ser därför: Klagomålshanteringen som ett sätt att: stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att vi tar synpunkter på allvar Om Du […]

02.1 Skolans hemsida

Skolans hemsida har fått en ny layout. Informationen på den uppdateras kontinuerligt under våren 2015. HAR FRITIDSHEMMEN FÅTT TILLGÅNG TILL DATORER? Åtgärd Ansvarig Kontroll 15.2.1 För samtliga arbetslag ska under VT anordnas ytterligare utbildningstillfällen i Schoolsoftanvändning Rektor juni-15 15.2.2 Arbeta med Schoolsoft med fokus på bedömning och betygsättning. . Rektor juni-15 15.2.3 Fritidshemmen ska få […]

02 Vision och mål för skolans verksamhet

Skolan står mitt inne i en process som omfattar både en inre och en yttre omorganisation. Under det senaste året har omfattande renoverings- och byggnadsarbeten pågått på Martinskolan. Anledningen är att Martinskolan växer och får fler elever, och att det finns en strävan att samla så mycket verksamhet som möjligt i egna lokaler. En omfattande […]

Systematiskt uppföljning av åtgärder från 2014

Åtgärd   Ansvarig  Kontroll  14.2.1  Inför läsåret 2014/15 kommer samtliga medarbetare och vårdnadshavare samt elever från åk 6 på skolan att ha tillgång till schoolsoft.  Rektor  Klart  14.2.2  Skolans IT-system byts ut och nya datorer för medarbetare och elever anskaffas, både bärbara och stationära.  Styrelsen  Klart  14.2.3 Skolans hemsida omarbetas och uppdateras. Där finns redan i […]

01.1 Elevantal och andra data (terminsstart jan 2015)

Martinskolan har för närvarande 377 elever inskrivna i grundskolans klasser F-9 samt särskolans klasser 1-10 (s.k. läkepedagogiska klasser). Det innebär en ökning med 25 elever jämfört med föregående läsår. Martinskolan har ca 45 heltidstjänster fördelade mellan lärare och andra pedagogiska medarbetare (t.ex. resurs/stödpedagoger och assistenter), 14 heltidtjänster på fritidshemmen och ca 14 tjänster för övriga […]

01 Allmänt om verksamheten

Martinskolan är en fristående grundskola och inkluderad särskola (F-9) med, som ligger i ett lugnt och naturnära område i det expansiva området Hökarängen/Farsta, strax söder om Stockholm. Skolans undervisning bygger på waldorfpedagogikens perspektiv och tankar kring undervisning och barns utveckling och lärande. Till verksamheten hör också flera fritidshem för årskurserna F-3, samt en fritidsklubb för […]

Martinskolans systematiska kvalitetsarbete för 2014

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på en kontinuerlig analys av verksamheten. Ett centralt forum för detta är kollegiets och arbetslagens möten varje torsdag, men även studiedagar där all pedagogisk personal deltar. Vid kollegiets arbetslagsmöten diskuteras aktuella händelser, elevers och klassers utveckling och resultat och gemensamma aktiviteter. Rektor deltar som regel i arbetslagens möten. I dokumentets huvudrubriker […]

Rapport till skolinspektionen med anledning av vitesföreläggande

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Martinskolan Söders Waldorfskola hösten 2013. I beslutet från den 6 november 2013 konstaterar Skolinspektionen bland annat brister i skolans systematiska kvalitetsarbete och i arbetet med att inrikta verksamheten mot de nationella målen. I rapporten från inspektion och skolinspektionens beslut rikas på flertalet punkar uppmaning till skolans huvudman att vida åtgärder för […]