02 Vision och mål för skolans verksamhet

Skolan står mitt inne i en process som omfattar både en inre och en yttre omorganisation.
Under det senaste året har omfattande renoverings- och byggnadsarbeten pågått på Martinskolan. Anledningen är att Martinskolan växer och får fler elever, och att det finns en strävan att samla så mycket verksamhet som möjligt i egna lokaler. En omfattande inventering av lokalerna och en lokalbehovsanalys har gjorts.
Under sommaren färdigställdes nya arbetsplatser för medarbetarna och de nya Martinbodarna köptes in och placerades på skolans gård. Dessutom vidtogs ventilations- och brandskyddsåtgärder.
Matsalen färdigställdes under höstterminen och köksombyggnaden kom igång strax före juluppehållet. Köket beräknas vara klart senast till påsklovet, till dess levererar cateringfirman Sodexo lunchmat.
Uppvärmningen byts från pelletspanna till fjärrvärme. Arbetet med detta beräknas vara avslutat inom vecka 10.
Martinskolan använder sig nu av SchoolSoft i alla årskurser. Skolan har genomfört utbildning av medarbetare och har en medarbetare som är ansvarig för administration och stöd. Inloggningsuppgifter har delats ut till samtliga vårdnadshavare, och den skriftliga kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare sker företrädesvis via SchoolSoft (t.ex. frånvarorapportering, aktuella kalenderhändelser, uppgifter, läxor, blanketter, ämnesmatris, ämnesvarningar, betyg osv.) Framöver ska även handlingsplaner införas i SchoolSoft.
Trots en rad genomförda utbildningar finns det fortfarande medarbetare som inte behärrskar och därmed inte använder sig av Schoolsoft i full utsträckning/fullt ut.
V 6,8, 12 och 13 kommer AL 6-9 att arbeta med Schoolsoft med fokus på bedömning och betygsättning.
organisationen. Vårdnadshavare och elever på högstadiet har börjat använda Schoolsoft.
För Fritidshemmens del pågår arbetet med att upparbeta schemaläggning och närvaro- frånvarorapportering via webbsystemet.